PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ČESKÉ PLOTY, s.r.o

Ulice a číslo popisné: Do Višňovky 10

Město a PSČ: 251 01 Herink

Stát: Česká Republika

IČ: 24317217

DIČ: CZ24317217

 

Pověřená osoba: Jaroslav Mareš

E-mail kontakt: gdpr@ceskeploty.cz

 

pro účely uzavření a splnění smlouvy a pro splnění své právní povinnosti získává od fyzické osoby, která je účastníkem této smlouvy, osobní údaje ke zpracování. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

My o vás zpracováváme osobní údaje, kterými jsou vaše jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa a adresa místa, kde máme splnit smlouvu, je-li odlišná od místa vašeho trvalého pobytu.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako správce vašich osobních údajů.

 

Nikdy neshromažďujeme ani nezpracováváme vaše citlivé údaje jako jsou osobní údaje o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

 

Při naší činnosti neposkytujeme vaše osobní údaje jiným osobám, s výjimkou osob, které pro nás tyto údaje na základě smlouvy a pro účely splnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro splnění naší zákonné povinnosti zpracovávají, jako jsou účetní, daňoví poradci, advokáti, osoby, které plní smlouvu nebo její část naším jménem, poskytovatelé serverové, webové nebo jiné informačně technologické služby. Vaše osobní údaje neposkytujeme osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Vaše osobní údaje, ať již jsou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě, jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou dále chráněny i prostřednictvím vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů.


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k splnění smlouvy a k uplatnění nároků z ní vyplývajících, nejdéle však po dobu 10 let od splnění smlouvy, pokud nám z právních předpisů nevyplývá povinnost vaše osobní údaje zpracovávat po dobu delší. Pokud nám ke zpracování vašich osobních údajů nebude již svědčit žádný zákonný důvod, vaše osobní údaje zlikvidujeme.

 

Máte právo přístupu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, zejména na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích vašich osobních údajů, právo od nás tyto údaje získat, právo na jejich přenositelnost, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, resp. doplnění a právo na jejich omezení nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování. Veškerá tato svá práva můžete u nás uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla nebo i elektronicky na e-mailovou adresu gdpr@ceskeploty.cz

 

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez vašeho souhlasu. K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.
Kalkulátor oplocení

Kolik vás bude stát nové oplocení? Spočítejte si plot v naší online kalkulačce. Cenu zjistíte ihned jednoduchým zadáním parametrů.

Spočítat plot
Kalkulátor oplocení